semf.pl

Blog tematyczny o nauce, pracy i rozwoju osobistym

Praca

Skład celny a magazyn celny

Skład celny a magazyn celny

W dziedzinie logistyki, magazynowanie towarów jest nieodłącznym elementem procesów dystrybucji i zaopatrzenia. Istnieje wiele rodzajów magazynów, w tym składy celne i magazyny czasowego składowania, które pełnią różne funkcje i mają swoje charakterystyczne cechy. W tym artykule przeanalizujemy różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami magazynów oraz omówimy ich funkcje i zasady działania.

Składy celne

Definicja i funkcje

Składy celne są obiektami przeznaczonymi do przechowywania towarów importowanych i eksportowanych spoza Unii Europejskiej, które podlegają obowiązkowym opłatom celno-skarbowym. Zgodnie z przepisami celno-skarbowymi, towary te muszą przejść kontrolę celno-skarbową w celu weryfikacji zgodności z przepisami, dopełnienia formalności i naliczenia odpowiednich opłat.

Składy celne są odpowiedzialne za czasowe przechowywanie towarów, które jeszcze nie zostały objęte opłatami celno-skarbowymi. Mogą również prowadzić pewne czynności przygotowawcze dotyczące towarów, takie jak etykietowanie czy konfekcjonowanie, które są niezbędne do ich dystrybucji. Jednak towary przechowywane w składach celnych nie mogą być wydawane bez opłacenia wszystkich należnych podatków i cła.

Rodzaje składów celnych

Składy celne mogą mieć różne formy, w zależności od tego, kto nimi zarządza i prowadzi. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje składów celnych:

 • Składy celne prywatne: Prowadzone przez podmioty gospodarcze na potrzeby importu i eksportu towarów, które są prowadzone przez te podmioty.

 • Składy celne publiczne: Prowadzone na rzecz innych podmiotów gospodarczych, które przechowują towary w ramach usługi.

Dodatkowo, składy celne publiczne są podzielone na trzy kategorie, w zależności od podmiotu odpowiedzialnego za skład:

 • Skład celny typu I: Odpowiedzialność spoczywa na posiadaczu pozwolenia i podmiocie, który ma uprawnienia do przeprowadzania procedur celnych.

 • Skład celny typu II: Odpowiedzialność spoczywa na podmiocie mającym uprawnienia do procedury celnej.

 • Skład celny typu III: Odpowiedzialność spoczywa na organie celno-skarbowym.

Funkcje składu celnego

Składy celne mają kilka istotnych funkcji, które wpływają zarówno na podmioty zobowiązane do zapłaty cła, jak i na dochody państwa. Oto pięć podstawowych funkcji składu celnego:

 • Odroczenie płatności cła i podatków: Składy celne umożliwiają odroczenie płatności cła i podatków za towary importowane spoza Unii Europejskiej, które zostały dopuszczone do obrotu na obszarze celowym Unii.

 • Możliwość opłacania podatków i cła w częściach: Składy celne pozwalają na opłacanie podatków i cła tylko za te partie towaru, które opuszczają magazyn celny.

 • Możliwość nieuiszczenia cła i innych podatków za towary reeksportowane lub niedopuszczone do obrotu na obszarze Unii Europejskiej: Towary przeznaczone do ponownego wywozu lub niedopuszczone do obrotu na obszarze Unii mogą być przechowywane w składzie celnym bez konieczności uiszczania cła i innych podatków.

 • Możliwość składowania towarów unijnych: W niektórych uzasadnionych sytuacjach składy celne mogą przechowywać również towary unijne.

 • Możliwość przeprowadzenia procedury naprawczej: Składy celne umożliwiają zatrzymanie towaru przez urząd celny w celu przeprowadzenia procedury naprawczej, która ma na celu naprawę braków formalnych.

Magazyny czasowego składowania

Definicja i funkcje

Magazyny czasowego składowania to miejsca, w których można przechowywać towary importowane spoza obszaru Unii Europejskiej na czas nieprzekraczający 90 dni. Ich główną funkcją jest umożliwienie odsunięcia w czasie odprawy celnej, co jest szczególnie przydatne w przypadku braku kompletnej dokumentacji lub konieczności przeprowadzenia badań stacji sanitarno-epidemiologicznej.

W magazynach czasowego składowania towar jest jedynie przechowywany i nie można na nim przeprowadzać żadnych czynności magazynowych. Po upływie 90 dni towar musi zostać poddany odprawie celnej lub przeniesiony do składu celnego.

Różnice między składem celnym a magazynem czasowego składowania

Różnice między składem celnym a magazynem czasowego składowania można zobaczyć zarówno w ich funkcjach, jak i w zasadach działania. Oto kluczowe różnice między tymi dwoma rodzajami magazynów:

 • Czas przechowywania: W składzie celnym towar może być przechowywany bezterminowo, podczas gdy w magazynie czasowego składowania czas przechowywania jest ograniczony do 90 dni.

 • Czynności magazynowe: W składzie celnym towar może być dzielony, przepakowywany, poddawany konfekcjonowaniu i innym procesom przygotowawczym. Natomiast w magazynie czasowego składowania towar jest jedynie przechowywany, a nie można na nim przeprowadzać żadnych czynności magazynowych.

 • Opłaty celno-skarbowe: W składzie celnym towary nie mogą być wydawane bez opłacenia wszystkich należnych podatków i cła. Natomiast w magazynie czasowego składowania towary mogą być wyprowadzane po jednej sztuce lub kartonie, a należne podatki są obliczane na podstawie ilości wyprowadzanych towarów.

Podsumowując, składy celne i magazyny czasowego składowania są dwoma różnymi rodzajami magazynów, które mają swoje charakterystyczne funkcje i zasady działania. Składy celne służą do przechowywania towarów importowanych i eksportowanych spoza Unii Europejskiej, które podlegają obowiązkowym opłatom celno-skarbowym. Natomiast magazyny czasowego składowania umożliwiają przechowywanie towarów importowanych na czas nieprzekraczający 90 dni, co pozwala na odsunięcie w czasie odprawy celnej. Różnice między tymi dwoma rodzajami magazynów wynikają przede wszystkim z czasu przechowywania i możliwości wykonywania czynności magazynowych na przechowywanych towarach.

Udostępnij